Yotsu-no-tsuji crossroads

Shikoku 88 temples stone monument

Shikoku 88 temples stone monument

⓶Naka-Kōya Kaido meets ⓵Nishi-Kōya Kaido

Yotsu-no-tsuji crossroads